Nokia 6210 Navigator - 5. הודעות

background image

הקתעה

רחב תינמז-ובו # לע תכשוממ הציחל ץחל ,טסקטה תקתעהל

.הקיחמה שקמ לע ץחל ,רחבנש טסקטה תקיחמל

תינמז-ובו

3

.

#

לע תכשוממ הציחל ץחל ,הפסוהה תדוקנ לא לולג ,טסקטה תפסוהל

.

הקבדה

רחב

תועדוה .5

תורדגהה לעב תויהל ךילע ,ינורטקלא ראוד וא תועדוה חולשל וא לבקל לכותש ינפל

.ךלש תורישה קפסל הנפ ,תורדגהה תלבקל .תורדגומ השיגה תודוקנו תויחרכהה