Nokia 6210 Navigator - כתיבה ושליחה של הודעות

background image

תועדוה לש החילשו הביתכ

Q

.תחא העדוה לש םיוותה תלבגממ תוגרוחש טסקט תועדוה לש החילשב ךמות ךתושרבש ןקתהה

תורישה קפס ידי-לע ביוחתש ןכתיי .רתוי וא תועדוה יתש לש הרדסכ וחלשיי רתוי תוכורא תועדוה

םיכרוצ תומיוסמ תופש לש םיוותו םירחא םינמיסב וא תומעטהב םישמתשמש םיוות .םאתהב

.תחא העדוהב חולשל ןתינש םיוותה רפסמ תא םיליבגמ ךכבו ,רתוי בר םוקמ

תגרוח הסנכוהש הנומתה םא .MMS תועדוה לש לדוגה תא ליבגהל הלולע תירלולסה תשרה

.MMS

-ב התוא חולשל היהי ןתינש ידכ התוא ןיטקי ןקתההש ןכתיי ,וז הלבגממ

background image

29

ת ו ע ד ו ה

לש הארמה .הידמיטלומ תועדוה גיצהלו לבקל םילגוסמ תומאות תונוכתב םיכמותש םינקתה קר

.לבקמה ןקתהל םאתהב תונתשהל היושע העדוה

וא טסקט תעדוה תריציל .העדוהה גוס תאו

1

.

השדח העדוה

<

תועדוה

< רחב

ססבתהב תיטמוטוא הנתשמ העדוהה גוס .

העדוה

רחב ,הידמיטלומ תעדוה

.ןכותה לע

,םינעמנה לש ינורטקלאה ראודה תובותכ תא וא ןופלטה ירפסמ תא ןזה ,

2

.

לא

הדשב

םינעמנ ןיב דרפה .הלילגה שקמ לע ץחל ,'רשק ישנא' ךותמ םינעמנ רוחבל ידכ וא

.);( קיספ-הדוקנ תועצמאב

לא הטמ לולג ,ינורטקלא ראוד תעדוה וא הידמיטלומ תעדוה רובע אשונה תנזהל 3

.

<

תויורשפא

רחב ,הידמיטלומ תעדוה רובע יולג וניא אשונה הדש םא .

אשונ

הדשה

.

רושיא

רחבו

אשונ

תא ןמס ,

העדוה תרתוכ תודש

.העדוהה ןכות תא ןזהו העדוהה הדש לא הטמל לולג 4

.

ןתינש םיוותה רפסמ תא גיצמ העדוהה ךרוא ןווחמ ,טסקט תועדוה תביתכ תעב

טסקטהש ידכ םיוות 10 ףיסוהל ןיידע ןתינש ושוריפ )2) 10 ,המגודל .העדוהב ןיזהל

.טסקט תועדוה יתש לש הרדסכ חלשיי

תעדוהל ,רוקיב סיטרכ וא הרעה ,פילק ואדיו ,הנומת ןוגכ ,טקייבוא תפסוהל

.

ןכות תפסוה

רחבו הלילגה שקמ לע ץחל ,ינורטקלא ראוד תעדוה וא הידמיטלומ

ילוק פילקב שומישל .

הטלקה

רחב ,עמש תעדוה רובע שדח ילוק פילק תטלקהל

.

הירלג ךותמ

<

ילוק פילק תפסוה

<

תויורשפא

רחב ,רבכ טלקוהש

.

5

.

החילש

<

תויורשפא

רחב ,העדוהה תחילשל