Nokia 6210 Navigator - שידור מקומי למנויים

background image

םייונמל ימוקמ רודיש

<

תויורשפא

<

תועדוה

< רחב

.

תלעפומ

<

הלבק

<

תורדגה

<

תויורשפא

תוריש תודוקפ

Q

,ךלש תורישה קפסל )USSD תודוקפכ םג תורכומ( תוריש תודוקפ חולשלו ןיזהל ידכ

<

תויורשפא

<

תועדוה

< רחב ,תשר יתוריש רובע הלעפה תודוקפ לשמל

.

החילש

<

תויורשפא

רחב ,הדוקפה תחילשל .

תוריש תודוקפ

תועדוה לש תורדגה

Q

טסקט תועדוה לש תורדגה

אצמנה םיוותה דודיקו תועדוהה דקומ ןוגכ ,טסקטה תעדוה לש תורדגהה תעיבקל

.

טסקט תעדוה

<

תורדגה

<

תויורשפא

<

תועדוה

< רחב ,שומישב

הידמיטלומ תועדוה לש תורדגה

שומישב תאצמנה השיגה תדוקנ ןוגכ ,הידמיטלומה תעדוה לש תורדגהה תעיבקל

<

תויורשפא

<

תועדוה

< רחב ,יטמוטוא ןפואב תורזחואמ הידמיטלומ תועדוה םאו

.

הידמיטלומ תעדוה

<

תורדגה

ינורטקלא ראוד תורדגה

תבית תא ,