Nokia 6210 Navigator - תיבת דואר נכנס

background image

סנכנ ראוד תבית

Q

תועדוהו ינורטקלא ראוד תועדוה טעמל ,ולבקתהש תועדוה הליכמ סנכנ ראוד תבית

סנכנ ראוד

<

תועדוה

< רחב ,ולבקתהש תועדוה תאירקל .םייונמל ימוקמ רודיש

.העדוהה תאו

העדוהה תא חתפ ,הידמיטלומה תעדוהב םילולכה הידמ יטקייבוא לש המישרה תגצהל

.

םיטקייבוא

<

תויורשפא

רחבו

יסיטרכ ,םיליעפמ ילמס ןוגכ ,תועדוה לש םיבר םיגוס לבקל לוכי ךתושרבש ןקתהה

.ןקתהב דחוימה העדוהה ןכות תא רומשל ךתורשפאב .םילוצלצו הנש חול יכרע ,רוקיב

הרימש

<

תויורשפא

רחב ,הנשה חולב לבקתהש הנש חול ךרע רומשל ידכ ,המגודל

.

הנש-חולל

.לבקמה ןקתהל םאתהב תונתשהל היושע העדוה לש הארמה

background image

30

ת ו ע ד ו ה

תוריש תועדוה

Q

.ןפדפד תוריש לש תבותכ וא טסקט תעדוה לולכל תויושע )תשר תוריש( תוריש תועדוה

<

תועדוה

< רחב ,יטמוטוא ןפואב תודרומו תולעפומ תוריש תועדוה םא הרדגהל

.