Nokia 6210 Navigator - אודות GPS

background image

תודוא

םינייוול 24 תללוכה ,תימלוע וידר טווינ תכרעמ איה (GPS) תילבולגה םוקימה תכרעמ

.םינייוולה תוליעפ לע תוחקפמה עקרקה תונחת תאו

.ימינפ GPS טלקמ ללוכ ךתושרבש ןקתהה

תלשממ ידי-לע תלעפומ )Global Positioning System ,GPS( תימלועה םוקימה תכרעמ

תויהל לולע םוקימה ינותנ קויד .התקוזחתלו תכרעמה קוידל תידעלבה תיארחאה ,תירבה תוצרא

םאתהב תונתשהל יושעו ,ב"הרא תלשממ ידי-לע תועצובמש GPS ינייוול תומאתהמ עפשומ

תילרדפה וידרה טווינ תינכותלו ב"הרא לש הנגהה דרשמ לש תיחרזאה GPS-ה תוינידמל

אל םינייוול תיירטמואיגמ םג עפשומ תויהל לולע קוידה .)Federal Radionavigation Plan)

םינבמ ,ךלש םוקימה ידי-לע תועפשומ תויהל תולולע GPS תותוא לש תוכיאהו תונימזה .התואנ

רשפאל ידכ דבלב ץוחב GPS-ה טלקמב שמתשהל שי .ריוואה גזמ יאנת םגו םייעבט םילושכמו

.GPS

תותוא לש הטילק

טלקממ םוקימ ינותנ לע קר ךמתסהל ןיא םלועלו ,תקיודמ םוקימ תדידמל GPS-ב שמתשהל ןיא

.טווינ וא םוקימ תעיבק ךרוצל תוירלולס וידר תותשרו GPS-ה

Q