Nokia 6210 Navigator - הפעלת רישיון ניווט

background image

טווינ ןוישיר תלעפה

ןמזב לבגומה לולכה ןוישירה תא ליעפהל ךילע ,טווינה תנוכתב שמתשהל לכותש ינפל

יושע ךלש תורישה קפס .)תשר תוריש( טנרטניאל השיג תדוקנ תועצמאב ןווקמ ןפואב

<

תויורשפא

רחב ,לגרבו בכרב טווינ רובע ןוישירה תלעפהל .רוביחה לע ךתוא בייחל

.תוארוהה יפל לעפו

הכילהו הגיהנ 1

<

תופסות

<

תויורשפא

רחב ,שדח טווינ ןוישיר תשיכרל ,לולכה ןוישירה לש ןפקות גפש רחאל

.

הכילה

וא

הכילהו הגיהנ 1

<

תופסות

.

ילש תונוישירה

<

תופסות

<