Nokia 6210 Navigator - מצפן

background image

ןפצמ

.יטנגמ ןפצמ ללוכ ךתושרבש ןקתהה

םילודג םיצפח ,םייטנגמורטקלא תודש .דימת הכלהכ ליוכמ תויהל ןפצמה לע

םייושע רדיילסה לש הריגס וא החיתפו םירחא םיינוציח םירזע ,תכתממ

.דבלב ןקתהה ןפצמ לע ךמתסת לא .ןפצמה לש קוידה תמרב עוגפל

background image

39

ם ו ק י מ

תא רתאל תוסנלו ןפצמה תא ליעפהל ידכ

.טווינה שקמ לע ץחל ,יחכונה ךמוקימ

ןפצמה ,םודא ןפצמל ביבסמ לוגיעה םא

תא בבוס ,ןפצמה תא לייכל ידכ .ליוכמ וניא

ךדי תרזעב םיריצה לכל ביבסמ ןקתהה

.קוריל ךופהי לוגיעהש דע תכשמתמ העונתב

הנופ ןקתהה גצש אדו ,ןקתהה בוביס תעב

.עקרקה יפלכ עגרל

.ןקתהה תא בבוסל ךישמהל ךילעו הכומנ לויכה לש קוידה תמר ,בוהצ לוגיעה םא

,יטמוטוא ןפואב תלעפומ הפמה תגוצת ,קורי ןפצמל ביבסמ לוגיעהו לעופ ןפצמה רשאכ

.ןקתהה לש ןוילעה וקלח עיבצמ וילאש ןוויכל םאתהב

וא

ןפצמה תא לעפה

<

םילכ

<

תויורשפא

רחב ,ןפצמה לש לוטיב וא הלעפהל

ןבל אוה ןפצמל ביבסמ לוגיעה ,שומישב אצמנ וניא ןפצמה רשאכ .

ןפצמה תא הבכ

.יטמוטוא ןפואב תלעפומ הניא הפמה תגוצתו