Nokia 6210 Navigator - עיון במפות

background image

תויורשפא

.ךלש תשרה תוריש קפסל הנפ ,הדידנ תויולעו

םינותנה תומכ תאו שומישבש טנרטניאל רוביחה תא גיצמ םינותנה תרבעה ןווחמ

.לועפל ליחתה םושייהש זאמ ורבעוהש

ךמתסת לא םלועל .ירמגל תקיודמו המלש הניא דימת טעמכ תילטיגיד )היפרגוטרק( תופמ תכירע

.הז ןקתהב שומישל תעצומש היפרגוטרקה לע קר

הנורחאה הלעפההמ רמשנש םוקימה תא גיצמ אוה ,'תופמ' םושייה תחיתפ תעב

תפמ לש הדרוה תעצבתמ ,ןכ ומכ .אצמנ התא הבש הנידמה לש הריבה ריע תא וא

.ךרוצה הרקמל ,םוקימה

רחב וא טווינה שקמ לע ץחל ,ןורחאה עודיה םוקימה תלדגהו GPS רוביח תריציל

.

ילש םוקימה

<

תויורשפא

.ןייוולה לש תואה תמצוע תאו תונימזה תא גיצמ )

) GPS

ןווחמ

רוציל ידכ ןייוולהמ םינותנ יד לבקמ ןקתהה רשאכ .דחא ןייוול השוריפ תחא הדומע

םינייוול העבראמ תותוא לבקל בייח ןקתהה .קוריב תעבצנ הדומעה ,GPS רוביח

תותוא ,ינושארה בושיחה רחאל .ךמוקימ לש תוטנידרואוקה תא בשחל ידכ תוחפל

.וקיפסי םינייוול השולשמ

.הלילגה שקמב שמתשה ,הפמב עונל ידכ .# וא * לע ץחל ,הנטקהל וא הלדגהל

ידי-לע הסוכמ וניאש רוזאל ללוג התא םא תעצבתמ השדח הפמ לש תיטמוטוא הדרוה

,םניחב תונתינ תופמה .40 דומעב "תופמ תדרוה" ףיעסב ןייע .ודרוה רבכש תופמ

לש תשרה ךרד םינותנ לש תולודג תויומכ תרבעהב הכורכ תויהל היושע הדרוהה םלוא

קפסל הנפ ,םינותנ תרבעה רובע םיבויח יבגל ףסונ עדימ תלבקל .ךלש תורישה קפס

םאות ןורכיז סיטרכב וא ןקתהה ןורכיזב יטמוטוא ןפואב תורמשנ תופמה .תורישה

.)סנכומ םא(