Nokia 6210 Navigator - תכנון נתיב

background image

תויורשפא

רחב ,ךלש תונוישירה תגצהל

ביתנ ןונכת

רחבו הלילגה שקמ לע ץחל ,םוקימ שפח וא הפמב םוקימ רחב ,לולסמ ןנכתל ידכ

.

ביתנל הפסוה

שפחו

ביתנ תדוקנ תפסוה

<

תויורשפא

רחב ,ביתנל םיפסונ םימוקימ תפסוהל

.םוקימה תא

.

ביתנ תכירע

רחבו הלילגה שקמ לע ץחל ,ביתנה תכירעל

.

תורדגה

<

תויורשפא

רחב ,ביתנה תורדגה תעיבקל

.

ביתנ גצה

<

תויורשפא

רחב ,הפמה לע ביתנה תגצהל

.

הכילה תלחתה

וא

העיסנ תלחתה

<

תויורשפא

רחב ,לגרב וא בכרב דעיל טווינל

.

ביתנ תרימש

<

תויורשפא

רחב ,ביתנה תרימשל

דעיל טווינ

.

לא הכילה

וא

לא העיסנ

רחבו הלילגה שקמ לע ץחל ,םוקימ רחב ,טווינב ליחתהל ידכ

רוחבל ךממ שקבל יושע ךלש ןקתהה ,הנושארה םעפב בכרב טווינב שומיש תעב

לש תישארה הגוצתב ,רתוי רחואמ דעומב הפשה יונישל .תילוקה הכרדהה תפש תא

הכרדה .

תילוק הכרדה

<

טווינ

<

תורדגה

<

םילכ

<

תויורשפא

רחב ,'תופמ' םושייה

.לגרב טווינל הנימז הניא תילוק

תגוצת

רחבו הלילגה שקמ לע ץחל ,טווינה ךלהמב תונוש תוגוצת ןיב רובעל ידכ

.

םיציח תגוצת

וא

רופיצה ףועממ הגוצת

,

םינורמת

.