Nokia 6210 Navigator - הדרכה בנתיב

background image

םוקימ תרימש

<

תויורשפא

העיסנ דמ

<

העיסנה קחרמ

<

GPS

ינותנ

<

םימושיי

< רחב ,העיסנה קחרמ בושיח תלעפהל

ובשוחש םיכרעה .

קספה

<

תויורשפא

רחב ,ותקספהל .

לחתה

<

תויורשפא

.הגוצתב םירתונ

ליחתהל ידכו תילמיסקמהו תעצוממה תוריהמה תאו העיסנה ןמזו קחרמ תא ספאל ידכ

רחב ,ללוכה ןמזה ךשמ תאו קחורה דמ תא ספאל ידכ .