Nokia 6210 Navigator - מד נסיעה

background image

סופיא

רחב ,שדח בושיח

.

שדחמ הלעפה

םג עפשומ תויהל לולע קוידה .םירפסמ לוגיעב תואיגש הנכתיתו ,לבגומ קויד לעב וניה עסמה דמ

.GPS

תותוא לש תוכיאהו תונימזה ידי-לע

background image

44

ה י ר ל ג

הירלג .8

תישאר הגוצת

Q

,םיילוקה םיפילקה ,הקיסומה תועוצר ,םיפילק ואדיווה ,תונומתה לש רודיסו הרימשל

.

הירלג

< רחב ,תוגצמו .ram יצבוק ,המירז ירושיק ,העמשהה תומישר

ןוגכ( הייקית רחב ,ןורכיזה סיטרכל וא ןקתהה ןורכיזל םיצבק לש הרבעה וא הקתעהל

<

תויורשפא

רחבו )םיצבק רפסמ ןמסל ידכ # לע ץחל וא( ץבוק לא לולג ,)

תונומת

.םיצבקה תא קיתעהל וא ריבעהל ךנוצרב וילאש ןורכיזה תאו

ןוגרא

<

ואדיו יפילק

וא

תונומת

רחב ,םיפילק ואדיוו תונומת לש תושדח תויקית תריציל

תרבעהל .הייקיתה רובע םש ןזה .ןורכיזה תאו

השדח הייקית

<

ןוגרא

<

תויורשפא

<

ןוגרא

<

תויורשפא

רחבו םיצבקה תא ןמס ,תרציש הייקית לא םיפילק ואדיוו תונומת

.הייקיתה תאו

הייקיתל הרבעה

לא לולגו

תונומת

רחב ,החיש ךלהמב גצותש הנומתכ וא עקר תנומתכ הנומת תרדגהל

תנומתכ הרדגה

וא

עקר תנומתכ הרדגה

<

הנומתב שומיש

<

תויורשפא

רחב .הנומתה

.

רשק שיאל האצקה

רחב ,רשק שיאל הנומתה תאצקהל .

החיש

.ואדיווה עטק תאו

ואדיו יפילק

רחב ,ואדיו תחיש ןייצמה לוצלצכ פילק ואדיו תעיבקל

רחב ,רשק שיאל פילק ואדיווה תאצקהל .

לוצלצכ

<

ואדיווב שומיש

<

תויורשפא

רחב

.

רשק שיאל האצקה

םיצבק תדרוה

Q

למס תאו

ואדיו יפילק

וא

תונומת

<