Nokia 6210 Navigator - ציוני דרך

background image

םיכירדמ

<

תופסות

רחב ,הנשמ תוירוגטק שי םא .הירוגטק רחב ,תועיסנ יכירדמ לש תוירוגטקב ןייעל ידכ

.הנשמ תיירוגטק

םלשל ךתורשפאב .

ןכ

רחבו יוצרה ךירדמה לא לולג ,ןקתהל שדח ךירדמ תדרוהל

תורישה קפס םא ,ךלש ןופלטה ןובשחב וא יארשא סיטרכ תועצמאב םיכירדמה לע

.ךכב ךמות

ךרד ינויצ

Q

וא םוקימ יטרפ ןקתהב רומשל ךתורשפאב ,ךרד ינויצ תועצמאב .

ךרד ינויצ

< רחב

,םימאות םימושייב תרמשש ךרדה ינויצב שמתשהל ךתורשפאב .םייפיצפס םימוקימ

.

ילש תומוקמה

ב

םינימז ורמשנש ךרד ינויצ ,'תופמ' םושייב .

תופמ

ו

GPS

ינותנ

ןוגכ

background image

43

ם ו ק י מ

םוקימ ןויצל השקב תקפהל .

שדח ךרד ןויצ

<

תויורשפא

רחב ,שדח ךרד ןויצ תריציל

,ינדי ןפואב םוקימה יטרפ תנזהל .

יחכונ םוקימ

רחב ,ךמוקימ לש תוטנידרואוקה תלבקל

.

תינדי ןזה

רחב

<

תויורשפא

רחבו ךרדה ןויצ תא רחב ,שארמ תורדגומ תוירוגטקל ךרד ןויצ תפסוהל

.ךרדה ןויצ תא ףיסוהל ךנוצרב ןהילאש תוירוגטקה תא רחב .

הירוגטקל הפסוה

ךרדה ינויצ .

החילש

<

תויורשפא

רחב ,םאות ןקתהל רתוי וא דחא ךרד ןויצ תחילשל

.'תועדוה' תחת סנכנ ראוד תביתב םיבצומ לבקמ התאש

Q

GPS

ינותנ

,ךלש יחכונה םוקימה תודוא עדימ ,רחבנש דעיל ביתנב הכרדה קפסל ודעונ GPS ינותנ

.דעיל דע םירעושמה העיסנה ןמזו קחרמה ןוגכ העיסנ יטרפו

ביתנב הכרדה

.

טווינ

<

GPS

ינותנ

<

םימושיי

< רחב .ץוחב ביתנב הכרדהב לחתה

דדמנה ,דעיה לא רתויב רצקה קחרמהו רתויב רשיה ביתנה תא הגיצמ ביתנב הכרדה

.םייעבט םילושכמו םיניינב ןוגכ ,ביתנב םהשלכ םילושכממ םלעתמ םושייה .רשי וקב

רשאכ קר הליעפ ביתנב הכרדה .הבוג ילדבה ןובשחב םיחקלנ אל ,קחרמה בושיח תעב

.העונתב התא

תא ןזה וא ,דעיכ ךרד ןויצו

דעי תרדגה

<

תויורשפא

רחב ,העיסנה דעי תרדגהל

.

טווינ תריצע

רחב ,דעיה יוקינל .ךרואהו בחורה תוטנידרואוק

םוקימ

<