Nokia 6210 Navigator - Assisted GPS

background image

Assisted GPS

הכימת עדימ רוזחאל תשמשמ )A-GPS ,תעייסמה תימלועה םוקימ תכרעמ( Assisted GPS

ןקתהה רשאכ יחכונה ךמוקימ לש תוטנידרואוקה בושיחב הכימתל ,םינותנ תונמ רוביח תועצמאב

.םיניוולמ תותוא לבקמ

.ךלש תשרה יונמל םאתהב ,הז רוביח לע ךתוא בייחל יושע ךלש תשרה ליעפמ

םיפירעתה תלבקלו טנרטניאל השיגה תדוקנ תלבקל תורישה קפסל הנפ

.תורישל םירושקה

background image

36

ם ו ק י מ

<

תורדגה

< רחב ,A-GPS ןוגכ ,םוקימה תטיש תא תיבשהל וא ליעפהל ידכ

.

לרטנ

וא

ןימזל ךופה

ו

םוקימה תטיש תא ,

םוקימ תוטיש

<

םוקימ

<

יללכ

<

ןופלטה 'דגה

תורדגה תונימז אל םא Nokia A-GPS תורישב שומישל תרדגומ ןקתהה תרוצת

תוריש לש תרשהמ םירזחואמ עויסה ינותנ .תוריש קפסל-תויפיצפס A-GPS

.ךרוצה תעב קר Nokia A-GPS

.םינותנ תונמ לש טנרטניאל תרדגומ השיג תדוקנ ךל השורד ,A-GPS-ב שמתשהל ידכ

םעפב A-GPS-ב שומיש השענ רשאכ טנרטניאל השיגה תדוקנ תא שקבמ ןקתהה

.36

דומעב "םוקימ תורדגה" ףיעסב ןייע ,השיגה תדוקנ תרדגהל .הנושארה

Q

GPS

רוביח תרדגה

םוקימ תורדגה

:תואבה תויורשפאה ןיבמו

םוקימ

<

יללכ

<

ןופלטה 'דגה

<

תורדגה

< רחב

תונוש םוקימ תוטיש לש לוטיב וא הלעפהל –

םוקימ תוטיש

םירוביח רשפאל םא רוחבל ידכ .םוקימ תרש תורדגה לש הכירעל –

םוקימ תרש

רבחתהל אלש ידכ וא םעפ לכב הלאש עיפותש ךנוצרב םא ,םוקימה תרשל םייטמוטוא

רובע השיג תדוקנ תרדגהל .

םוקימ תרשב שומיש

רחב ,םוקימה תרשל םעפ ףא

תונמ לש טנרטניאל השיג תדוקנב קר שמתשהל ןתינ .

השיג תדוקנ

רחב ,A-GPS

A-GPS

-ב שומיש השענ רשאכ טנרטניאל השיגה תדוקנ תא שקבמ ןקתהה .םינותנ

.

תרש תבותכ

רחב ,שומישב אצמנה תרשה תרדגהל .הנושארה םעפב

תוטנידרואוק תינבתו הדידמה תכרעמ תרדגהל –