Nokia 6210 Navigator - הקלטת וידאו קליפים

background image

םיפילק ואדיו תטלקה

Q

,תינשמה המלצמה תלעפהל .המלצמה ןצחל לע ץחל ,תישארה המלצמה תלעפהל 1

.

אצמנ המלצמה םא . רחבו םילכה לגרס תא חותפל ידכ הנימי וא הלאמש לולג

םילכה לגרס תא חותפל ידכ הנימי וא הלאמש לולג ,) ( הנומתה בצמב

.

רחבו

background image

48

ה י ד מ

ליחתהל ידכ .המלצמה ןצחל לע ץחל ,תישארה המלצמה םע הטלקה ליחתהל ידכ 2

.

הטלקההש ןייצמה ףוצפצ עמשנ .

הטלקה

רחב ,תינשמה המלצמה םע הטלקה

.הלחה

ישקמ לע ץחל ,תישארה המלצמה תועצמאב םוליצה אשונ לש הנטקה וא הלדגהל

.הלעמל וא הטמל לולג ,תינשמה המלצמב ,ןיפולחל .לוקה תמצוע

קיספהל ידכ .המלצמה ןצחל לע ץחל ,תישארה המלצמה םע הטלקה קיספהל ידכ 3

.

יטמוטוא ןפואב רמשנ פילק ואדיווה .

הריצע

רחב ,תינשמה המלצמה םע הטלקה

לש יברמה ךשמה .44 דומעב "הירלג" ףיעסב ןייע .הירלגב 'םיפילק ואדיו' הייקיתב

.יונפה ןורכיזב יולת פילק ואדיווה

םא יטמוטוא ןפואב רצעית ואדיווה תטלקה .

הייהשה

רחב ,תע לכב הטלקהה תייהשהל

,הטלקהב ךישמהל ידכ .הקד ךשמב והשלכ שקמ לע תצחל אלו התהשוה הטלקהה

.

ךשמה

רחב

תוימרונפ תונומת םוליצ

Q

תא ליעפהל ידכ הנימי וא הלאמש לולג ,תישארה המלצמה םע המרונפה בצמ תלעפהל

.

רחבו םילכה לגרס

המלצמה תא בבוסו המלצמה ןצחל לע ץחל ,תימרונפ הנומת םוליצב ליחתהל ידכ

התוא הגיצמו תימרונפה הנומתה תא תדכול המלצמה .הנימי וא הלאמש תויטיאב

תכפוה הנומתהו ידמ רהמ בבוסמ התא ,םודאל ךפוה תיניעב ץחה םא .בוביסה תעב

לע ץחל ,הנומתה םוליצ תקספהל .בוביסה תעב ןוויכה תא תונשל ןתינ אל .תשטשוטמל

.המלצמה ןצחל

הידמ .10

הקיסומ ןגנ

Q

הלולע ההובג עמש תמצועל תכשוממ הפישח .תינוניב המצועב הקיסומל ןזאה

:הרהזא

עמשה תמצוע יכ ,לעופ לוקמרהשכ ךנזואל ןקתהה תא ברקת לא .ךתעימשב עוגפל