Nokia 6210 Navigator - צילום תמונות

background image

תינשמ המלצמ

ץחל ,תינשמה המלצמה תלעפהל 1

.

. רחבו םילכה לגרס תא חותפל ידכ הנימי וא הלאמש לולג ,המלצמה ןצחל לע

.הטמל וא הלעמל לולג ,הנומתה לש הנטקה וא הלדגהל 2

.

.

3

.

הדיכל

רחב ,הנומת םוליצל

המלצמה תריגס

.

האיצי

<

תויורשפא

רחב ,המלצמה תריגסל

.תרגסנ המלצמה ,המלצמהמ 'הירלג' תא חתפת םא