Nokia 6210 Navigator - Viðbótaröryggisupplýsingar

background image

Viðbótaröryggisupplýsingar

Lítil börn

Í tækinu og aukahlutum þess geta verið litlir hlutir. Þá skal geyma þar sem lítil börn ná
ekki til.

Vinnuumhverfi

Þetta tæki uppfyllir skilyrði um leyfileg mörk útvarpsbylgna (RF) við notkun annaðhvort
í hefðbundinni stöðu við eyra eða þegar það er haft að minnst kosti 1,5 sentímetra
(5/8 tommur) frá líkamanum. Ef taska, beltisklemma eða hald er notað þegar tækið er borið
á líkamanum við notkun ætti slíkur búnaður ekki að innihalda málm og halda ætti tækinu
að minnsta kosti í þeirri fjarlægð frá líkamanum sem nefnd var hér á undan. Svo að hægt
sé að senda gagnaskrár eða boð þarf þetta tæki góða tengingu við símkerfið. Í sumum
tilvikum getur sending gagna eða boða tafist þar til slík tenging er tiltæk. Tryggja skal að
ofangreindum fjarlægðarfyrirmælum sé fylgt þar til sendingu er lokið.

Hlutar tækisins eru segulmagnaðir. Málmefni gætu dregist að tækinu. Ekki má geyma
kreditkort eða aðra segulmagnaða hluti með geymsluminni nálægt tækinu því upplýsingar
sem þar eru geymdar gætu þurrkast út.

Lækningatæki

Notkun búnaðar sem sendir frá sér útvarpsbylgjur, þar með talin notkun þráðlausra síma,
kann að trufla virkni lækningatækja sem ekki eru nægilega vel varin. Hafa skal samband við
lækni eða framleiðanda lækningatækisins til þess að komast að því hvort það sé nægilega vel
varið fyrir utanaðkomandi útvarpsbylgjum eða til að afla nánari upplýsinga. Slökkva skal á
tækinu í námunda við heilsugæslustöðvar ef auglýstar reglur þess efnis kveða á um að það
sé gert. Sjúkrastofnanir eða heilsugæslustöðvar kunna að nota búnað sem getur verið
næmur fyrir utanaðkomandi útvarpsbylgjum.

background image

77

V i ð b ó t a r ö r y g g i s u p p l ý s i n g a r

Ígrædd lækningatæki

Framleiðendur lækningatækja mæla með því að 15,3 sentímetra (6 tommu) lágmarksbil
sé haft á milli þráðlauss tækis og ígrædds lækningatækis, svo sem gangráðs eða ígrædds
hjartarafstuðstækis, til þess að komist sé hjá hugsanlegri truflun í lækningatækinu.
Einstaklingar með slíkan búnað ættu:

Alltaf að halda þráðlausa tækinu í meira en 15,3 sentímetra (6 tommu) fjarlægð frá
lækningatækinu þegar kveikt er á þráðlausa tækinu.

Ekki að ganga með þráðlausa tækið í brjóstvasa

Hafa þráðlausa tækið við eyrað sem er fjær lækningabúnaðinum til að draga úr líkum
á truflunum.

Ef grunur leikur á að truflun sé að verða skal slökkva á þráðlausa tækinu tafarlaust.

Lesið og fylgið leiðbeiningum frá framleiðanda ígrædda lækningabúnaðarins.

Ef þú hefur spurningar um notkun þráðlausa tækisins með ígræddum lækningabúnaði skaltu
hafa samband við heilbrigðisstarfsfólk.

Heyrnartæki

Tiltekin stafræn þráðlaus tæki geta truflað sum heyrnartæki. Ef truflun verður skal leita til
þjónustuaðila.

Farartæki

Útvarpsbylgjur kunna að hafa áhrif á rafeindakerfi í vélknúnum ökutækjum, séu þau ekki
rétt upp sett eða ekki nægilega varin, svo sem rafeindastýrða eldsneytisgjöf, rafeindastýrð
hemlakerfi (með læsivörn), rafeindastýrð hraðakerfi og loftpúðakerfi. Nánari upplýsingar
má fá hjá framleiðanda bílsins eða búnaðarins sem bætt hefur verið við eða fulltrúa hans.

Aðeins á að fela fagmönnum að gera við tækið eða setja tækið upp í ökutæki. Gölluð
uppsetning eða viðgerð kann að valda hættu og ógilda hvers kyns ábyrgð sem kann að vera
á tækinu. Ganga skal reglulega úr skugga um að allur þráðlaus tækjabúnaður í ökutækinu
sé rétt uppsettur og vinni rétt. Ekki má geyma eða flytja eldfima vökva, lofttegundir eða
sprengifim efni í sama rými og tækið, hluta úr því eða aukahluti með því. Ef ökutæki er búið
loftpúða skal hafa hugfast að loftpúðar blásast út af miklum krafti. Ekki má setja hluti, þar
með talinn uppsettan eða færanlegan þráðlausan búnað, á svæðið yfir loftpúðanum eða
á útþenslusvið loftpúðans. Ef þráðlaus búnaður í bíl er illa settur upp og loftpúðinn þenst
út getur slíkt orsakað alvarleg meiðsl.

Notkun tækisins meðan á flugi stendur er bönnuð. Slökkva skal á tækinu áður en gengið er
um borð í flugvél. Notkun þráðlausra fjarskiptatækja í flugvél getur skapað hættu við stjórn
flugvélarinnar, rofið þráðlaust símasamband og verið ólöglegt.

Svæði þar sem kann að vera sprengihætta

Slökkva skal á tækinu á svæðum þar sem kann að vera sprengihætta og fara að öllum
tilmælum sem sjást á skiltum og leiðbeiningum. Meðal svæða þar sem kann að vera
sprengihætta eru svæði þar sem yfirleitt er beðið um að drepið sé á vél bifreiðar. Neistaflug
á slíkum svæðum getur valdið sprengingu eða eldi og haft í för með sér slys og jafnvel

background image

78

V i ð b ó t a r ö r y g g i s u p p l ý s i n g a r

dauðsföll. Slökkva skal á tækinu á eldsneytisstöðvum, svo sem við eldsneytisdælur á
bensínstöðvum. Virða skal takmarkanir á notkun útvarpsbúnaðar í eldsneytisgeymslum,
svæðum þar sem geymsla og dreifing eldsneytis fer fram, efnaverksmiðjum eða þar sem
verið er að sprengja. Svæði þar sem kann að vera sprengihætta eru oftast auðkennd en þó
ekki alltaf. Þau eru m.a. neðri þilför skipa, aðstaða til efnaflutninga eða geymslu og svæði
þar sem efni líkt og korn, ryk eða málmagnir eru í lofti. Þú ættir að leita upplýsinga hjá
framleiðendum faratæka sem nota jarðgas (líkt og própan eða bútan) til að ákvarða hvort
hægt sé að nota þetta tæki á öruggan hátt nálægt þeim.

Neyðarsímtöl

Mikilvægt: Þetta tæki notar útvarpsmerki, þráðlaus staðarnet, kapalkerfi og
notendaforritaðar aðgerðir. Ef tækið styður símtöl á internetinu (netsímtöl)
skaltu bæði kveikja á farsímanum og á netsímtölum. Tækið reynir bæði að koma
á neyðarsímtölum á farsímakerfinu og um þjónustuveitu netsímtala ef bæði
eru valin. Ekki er hægt að tryggja tengingu við allar aðstæður. Því skyldi aldrei
treysta eingöngu á þráðlaust tæki ef um er að ræða bráðnauðsynleg fjarskipti,
t.d. í bráðatilvikum.

Neyðarsímtal:

1. Ef slökkt er á tækinu skal kveikja á því. Athuga skal hvort nægilegur sendistyrkur sé fyrir

hendi. Þú gætir einnig þurft að ljúka eftirfarandi, allt eftir tækinu þínu:

Settu SIM-kort í tækið þitt ef það notar slíkt kort.

Eyddu öllum takmörkunum sem þú hefur valið í tækinu þínu.

Breyttu sniðinu þínu úr sniði án tengingar eða flugsniði í virkt snið.

2. Ýttu eins oft á endatakkann og þarf til að hreinsa skjáinn og gera tækið reiðubúið fyrir

símtöl.

3. Veldu opinbera neyðarnúmerið fyrir viðkomandi svæði. Neyðarnúmer eru breytileg eftir

stöðum.

4. Ýttu á hringitakkann.

Í neyðarsímtali þarf að gefa upp allar nauðsynlegar upplýsingar eins nákvæmlega og kostur
er. Þráðlausa tækið getur verið eina samskiptatækið á slysstað. Ekki má slíta símtali fyrr en
að fengnu leyfi til þess.

Upplýsingar um vottun (SAR)

Þetta farsímatæki uppfyllir viðmiðunarreglur um áhrif af útvarpsbylgjum.

Þráðlausa tækið er útvarpssendir og móttökutæki. Það er hannað með tilliti til leyfilegra
marka um áhrif af útvarpsbylgjum sem alþjóðlegar viðmiðunarreglur mæla með. Þessar
viðmiðunarreglur voru þróaðar af óháðu vísindastofnuninni ICNIRP og innihalda
öryggismörk sem ætlað er að tryggja öryggi allra, óháð aldri og heilsufari.

Í viðmiðunarreglum um útvarpsbylgjur þráðlausra tækja er notuð mælieiningin SAR
(Specific Absorption Rate). Efri mörk SAR, samkvæmt viðmiðunarreglum ICNIRP, eru
2,0 vött/kílógramm (W/kg) að meðaltali á hver 10 grömm af líkamsvef. Mælingar á SAR

background image

79

V i ð b ó t a r ö r y g g i s u p p l ý s i n g a r

eru gerðar í hefðbundnum notkunarstöðum þegar tækið sendir af mesta leyfða styrk á
öllum mældum tíðnisviðum. Raunverulegur SAR-styrkur tækis í notkun getur verið lægri
en hámarksgildið, þar sem tækið er hannað til að nota aðeins þann styrk sem þarf til að ná
sambandi við símkerfið. Fjöldi þátta hafa áhrif á styrkinn, t.d. hversu langt notandinn er frá
grunnstöð. Samkvæmt viðmiðunarreglum ICNIRP er hæsta SAR-gildi fyrir notkun tækisins
við eyra 0,91 W/kg.

Notkun aukabúnaðar getur valdið því að SAR-gildið sé annað. SAR-gildi kunna að
vera breytileg milli landa sökum mismunandi upplýsingaskyldu, krafna og tíðnisviðs.
Viðbótarupplýsingar um SAR má finna í upplýsingum um vörur á www.nokia.com.

background image

80