Nokia 6210 Navigator - Afbeeldingen bewerken

background image

Afbeeldingen bewerken

Als u de afbeeldingseditor in Galerij wilt openen, bladert u naar de afbeelding en
selecteert u

Opties

>

Bewerken

.

Als u een afbeelding in het volledig scherm wilt bekijken en naar de normale
weergave wilt terugkeren, drukt u op *.

Druk op 3 of 1 als u een afbeelding rechtsom of linksom wilt draaien.

Druk op 5 of 0 als u wilt in- of uitzoomen.

Druk de bladertoets omhoog, omlaag, naar links of naar rechts om in een
gezoomde afbeelding te navigeren.

Als u de afbeelding wilt bijsnijden en draaien; de helderheid, de kleur, het contrast
en de resolutie wilt aanpassen, en effecten, tekst, illustraties of een kader aan de
afbeelding wilt toevoegen, selecteert u

Opties

>

Effect toepassen

.

background image

50

G a l e r i j