Nokia 6210 Navigator - Brukerhåndbok for Nokia 6210 Navigator

background image

Brukerhåndbok for
Nokia 6210 Navigator

9207748

2. utgave, NO

background image

ERKLÆRING OM SAMSVAR
NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-367-produktet er i
samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv
1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på
www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, Visual Radio og Nokia Care er varemerker eller registrerte
varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation.
Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine
respektive eiere.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver
form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2008.
Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008.
Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of
Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and
noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the
MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use
in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be
implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and
commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personlig og
ikke-kommersiell bruk i forbindelse med informasjon som er blitt omkodet i samsvar med MPEG-4
Visual-standarden av en forbruker som driver personlig og ikke-kommersiell aktivitet, og (ii) for bruk i
forbindelse med MPEG-4-video levert av en lisensiert videoleverandør. Lisens er verken gitt eller skal
underforstås for annen bruk. Ytterligere informasjon, inkludert opplysninger om salgsfremmende, intern
og kommersiell bruk, kan fås fra MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel
å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

VERKEN NOKIA ELLER NOEN AV DERES LISENSGIVERE SKAL UNDER NOEN OMSTENDIGHETER,
OG UANSETT ÅRSAK, VÆRE ANSVARLIGE FOR VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE TAP ELLER SKADE,
HERUNDER SPESIFIKKE, VILKÅRLIGE, ETTERFØLGENDE ELLER KONSEKVENSMESSIGE TAP, SÅ LANGT
DETTE TILLATES AV GJELDENDE LOVGIVNING.

INNHOLDET I DETTE DOKUMENTET GJØRES TILGJENGELIG "SOM DET ER". BORTSETT FRA DER DET ER
PÅKREVET ETTER GJELDENDE LOVER YTES INGEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN DIREKTE ELLER
UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE FOR

0434

background image

SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORHOLD TIL NØYAKTIGHETEN AV,
PÅLITELIGHETEN TIL ELLER INNHOLDET I DETTE DOKUMENTET. NOKIA FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL
Å REVIDERE DETTE DOKUMENTET ELLER TREKKE DET TILBAKE, NÅR SOM HELST OG UTEN FORVARSEL.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter og programmer og tjenester for disse produktene kan variere fra
område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler hvis du ønsker mer informasjon eller vil
vite hvilke språk som er tilgjengelig.

Eksportkontroll

Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover
og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

FCC / INDUSTRY CANADA-MERKNAD

Enheten kan forårsake TV- eller radioforstyrrelser (for eksempel hvis du bruker telefonen i nærheten av
mottakerutstyr). FCC eller Industry Canada kan kreve at du avslutter bruken av telefonen hvis slike
forestyrrelser ikke kan fjernes. Hvis du behøver hjelp, kan du ta kontakt med det lokale servicekontoret.
Enheten er i samsvar med del 15 i FCC-bestemmelsene. Bruk er underlagt følgende to vilkår: (1) Denne
enheten skal ikke forårsake skadelig forstyrrelse. (2) Denne enheten må godta all forstyrrelse som mottas,
inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket drift. Endringer som ikke uttrykkelig er godkjent av
Nokia, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller
selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke opphavsrettighetene eller immaterielle
rettigheter til tredjepartsprogrammene. Nokia har derfor intet ansvar for brukerstøtte for eller
funksjonaliteten til programmene eller informasjonen som presenteres i disse programmene eller
materialene. Nokia har i den utstrekning som tillates av gjeldende lovgivning intet garantiansvar for
tredjepartsprogrammene.

VED Å BRUKE PROGRAMMENE GODTAR DU AT PROGRAMMENE LEVERES SOM DE ER UTEN GARANTI AV
NOE SLAG, VERKEN UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT. DU GODTAR VIDERE AT VERKEN NOKIA ELLER
NOKIAS SAMARBEIDSPARTNERE GIR GARANTIER, UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE
BEGRENSET TIL GARANTIER OM EIERSKAP, SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL,
ELLER AT PROGRAMMENE IKKE VIL KRENKE PATENTER, OPPHAVSRETTIGHETER, VAREMERKER ELLER
ANDRE RETTIGHETER TIL TREDJEPARTER. DETTE GJELDER I DEN UTSTREKNING SOM TILLATES AV
GJELDENDE LOVGIVNING.

9207748 2. utgave, NO

background image

4