Nokia 6210 Navigator - Tilkobling

background image

Tilkobling

Velg

>

Innstillinger

>

Telefoninnst.

>

Tilkobling

og deretter fra følgende:

Bluetooth

– for å slå Bluetooth-teknologi på eller av og redigere

Bluetooth-innstillinger. Se “Bluetooth-innstillinger” på side 70.

USB

– for å redigere USB-innstillinger. Se “USB-tilkobling” på side 72.

Nettverksmål

– for å definere tilkoblingsmetodene som brukes for å nå et

bestemt mål

background image

64

I n n s t i l l i n g e r

Pakkedata

– for å velge innstillingene for pakkedatatilkobling.

Pakkedatainnstillingene påvirker alle tilgangspunkter som bruker en
pakkedatatilkobling.

• Når du skal angi at enheten skal registreres i pakkedatanettverket når du er

i et nettverk som støtter pakkedata, velger du

Pakkedatatilkobling

>

Når tilgjengelig

. Hvis du velger

Ved behov

, vil enheten bare bruke en

pakkedatatilkobling hvis du starter et program eller en funksjon som
trenger den.

• Når du skal angi tilgangspunktnavnet når du vil bruke enheten som et

modem med datamaskinen, velger du

Tilgangspunkt

.

Dataanrop

– for å angi tilkoblingstiden for dataanropstilkoblingen. Innstillingene

for dataanrop påvirker alle tilgangspunkter som bruker et GSM-dataanrop.

Videodeling

– for å angi SIP-profilinnstillingene manuelt.

Se “Videodelingsinnstillinger” på side 26.

Tilstedestatus

(nettverkstjeneste) – for å vise og redigere innstillingene for

tilstedestatus. Tilkoblingsprogrammer, for eksempel Trykk og snakk, bruker
innstillingene for tilstedestatus. Det kan hende du kan få innstillingene fra
tjenesteleverandøren.

SIP-innstillinger

– for å vise og redigere SIP-profiler (Session Initiation Protocol).

Se “Videodeling” på side 25.

XDM-profil

– for å opprette eller redigere en XDM-profil. Innstillingene gjelder for

kommunikasjonsprogrammer, for eksempel Tilstedestatus og Trykk og snakk. Disse
gjør det mulig for tjenesteleverandøren å få tilgang til en del brukerinformasjon
som lagres i nettverksserverne, men som styres av brukeren, for eksempel Trykk og
snakk-grupper. Det kan hende du kan få innstillingene fra tjenesteleverandøren.
Se “Konfigurasjonsinnstillinger” på side 11.

Konfigurasjoner

– for å vise og slette konfigurasjonskontekster. Enkelte

funksjoner, for eksempel weblesing og multimediemeldinger, kan kreve
konfigurasjonsinnstillinger. Det kan hende du kan få innstillingene fra
tjenesteleverandøren. Se “Konfigurasjonsinnstillinger” på side 11.

APN-kontroll

– for å begrense bruken av tilgangspunkter for pakkedata. Denne

innstillingen er bare tilgjengelig hvis SIM-kortet støtter tjenesten. Hvis du vil
endre innstillingene, trenger du PIN2-koden.

background image

65

D a t a b e h a n d l i n g