Nokia 6210 Navigator - 19. Batteri- og laderinformasjon

background image

19. Batteri- og laderinformasjon

Enheten drives av et oppladbart batteri. Batteriet som skal brukes i denne enheten, er BL-5F.
Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra følgende ladere: AC-4-, AC-5-,
AC-6-, AC-8- eller DC-4 ladere. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det
vil etterhvert bli oppbrukt. Når samtale- og standby-tidene er merkbart kortere enn normalt,
bør du erstatte batteriet. Bruk bare batterier og batteriladere som er godkjent av Nokia og
utformet for denne enheten. Bruk av ikke-godkjent batteri eller lader kan medføre risiko for
brann, eksplosjon, lekkasje eller andre farer.

Hvis et batteri brukes for første gang, eller hvis batteriet ikke har vært brukt i en lengre
periode, kan det være nødvendig å koble til laderen og deretter koble den fra og til igjen for
å starte ladingen. Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før
ladeindikatoren vises på displayet eller før du kan bruke telefonen.

Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet.

Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri bør frakobles
laderen fordi overlading kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke
brukes, lades det ut over tid.

Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 °C og 25 °C. Ekstreme
temperaturer reduserer kapasiteten og levetiden til batteriet. Hvis batteriet er for varmt eller
for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode. Batteriytelsen er
spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Ikke kortslutt batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand, for eksempel en
mynt, binders eller penn, fører til direkte kontakt mellom pluss- (+) og minuspolene (-) på
batteriet. (Disse ser ut som metallfelter på batteriet.) Dette kan skje hvis du for eksempel har
et reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet eller
gjenstanden som forårsaker kortslutningen.

Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Batterier kan også eksplodere hvis de er
skadet. Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Vennligst resirkuler der dette er
mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

Du må ikke demontere, kutte, åpne, knuse, bøye, deformere, punktere eller istykkerrive celler
eller batterier. Hvis batteriet lekker, må du ikke la væsken komme i kontakt med huden eller
øynene. Skyll huden eller øynene med rent vann eller kontakt lege hvis det oppstår en slik
lekkasje.

Du må ikke modifisere eller bygge om batteriet, forsøke å innføre fremmedlegemer i det eller
senke det ned i eller utsette det for vann eller andre væsker.

background image

76

B a t t e r i - o g l a d e r i n f o r m a s j o n

Feil batteribruk kan medføre brann, eksplosjon eller andre farer. Hvis enheten eller batteriet
faller ned, spesielt på en hard overflate, og du tror batteriet er ødelagt, bør du ta det med til
en servicested for kontroll før du fortsetter å bruke det.

Bruk batteriet bare til formålet det er beregnet for. Bruk aldri en lader eller et batteri som er
skadet. Oppbevar batteriet utilgjengelig for små barn.