Nokia 6210 Navigator - Anropspostkasse

background image

Anropspostkasse

Hvis du vil ringe opp anropspostkassen (nettverkstjeneste), trykker og holder du
1 i ventemodus. Du kan ha anropspostkasser for taleanrop og flere telefonlinjer.

Hvis du vil definere anropspostkassenummeret hvis det ikke er angitt et nummer,
velger du >

Innstillinger

>

Anropspostk.

. Bla til

Talepostkasse

, og skriv inn det

tilhørende postkassenummeret. Hvis du vil endre talepostkassenummeret, velger
du

Valg

>

Endre nummer

. Kontakt tjenesteleverandøren for å få

anropspostkassenummeret.