Nokia 6210 Navigator - Tradisjonell skriving og skriving med ordforslag

background image

Tradisjonell skriving og skriving med ordforslag

Når du skriver tekst, angir

på skjermen skriving med ordforslag og

tradisjonell skriving. Når du skal aktivere eller deaktivere skriving med ordforslag,
trykker du# flere ganger eller trykker * og velger

Aktiver logisk skriving

eller

Ordforslag

>

Av

.

,

,

eller

ved siden av tekstindikatoren angir små eller store

bokstaver eller tallmodus. Hvis du vil bytte mellom store og små bokstaver eller
bytte mellom bokstav- og tallmodus, trykker du# flere ganger.

Hvis du vil endre skrivespråket på enheten, velger du >

Innstillinger

>

Telefoninnst.

>

Generell

>

Tilpasning

>

Språk

>

Skrivespråk

. Skrivespråket

påvirker de tilgjengelige tegnene når du skriver tekst og ordlisten for ordforslag
som brukes. Ikke alle tegnene som er tilgjengelige under en nummertast, står
skrevet på tasten.

Skrive tradisjonelt
Trykk en nummertast, 2 til 9, flere ganger til ønsket tegn vises. Trykk 1-tasten for
de vanligste skilletegnene og spesialtegn.

Hvis den neste bokstaven du vil bruke, finnes på samme tast som den gjeldende,
venter du til markøren vises (eller du blar fremover for å avslutte
tidsavbruddsperioden), og deretter taster du inn bokstaven.

background image

28

M e l d i n g e r

Skrive med ordforslag
1. Trykk en nummertast fra 29 og bare én gang for én bokstav. Ordet endres

etter hvert tastetrykk. Du finner de mest vanlige skilletegnene ved å trykke 1.

2. Når du har skrevet inn ordet på riktig måte, kan du bekrefte det ved å bla

fremover eller sette inn et mellomrom.

Hvis ordet ikke er riktig, trykker du * flere ganger for å vise de samsvarende
ordene som ordlisten har funnet, ett for ett.

Hvis ? vises etter ordet, finnes ikke ordet i ordlisten. Hvis du vil legge til et ord
i ordlisten, velger du

Stave

. Skriv inn ordet (opptil 32 bokstaver), og velg

OK

.

Ordet legges til i ordlisten. Når ordlisten er full, vil et nytt ord erstatte det
eldste ordet du har lagt til.

Felles funksjoner med tradisjonell skriving og skriving med ordforslag
Hvis du vil sette inn et tall, trykker du og holder nede nummertasten.

Hvis du vil skrive inn skilletegn og spesialtegn, trykker du og holder nede *.

Hvis du vil slette et tegn, trykker du slettetasten. Hvis du vil slette flere tegn,
trykker du og holder nede slettetasten.

Hvis du vil sette inn et mellomrom, trykker du 0. Hvis du vil flytte markøren til
neste linje, trykker du tre ganger på 0.