Nokia 6210 Navigator - Legge til en ringetone

background image

Legge til en ringetone

Du kan angi en ringetone eller en videoringetone for hver kontakt og gruppe. Hvis
du vil legge til en ringetone for en kontakt, velger du >

Kontakter

og åpner

kontakten. Velg

Valg

>

Ringetone

og ringetonen. Hvis du vil legge til en ringetone

for en gruppe, blar du mot høyre til gruppelisten og blar til en kontaktgruppe. Velg

Valg

>

Ringetone

og ringetonen for gruppen. Hvis du vil fjerne den personlige

ringetonen eller grupperingetonen, velger du

Standardtone

som ringetone.