Nokia 6210 Navigator - SIKKERHET

background image

SIKKERHET

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den
fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon.

SLÅ PÅ TRYGT

Ikke slå på enheten hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan
føre til forstyrrelser eller fare.

VEISIKKERHET KOMMER FØRST

Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når
du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.

FORSTYRRELSER

Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan
påvirke ytelsen.

SLÅ AV I SIKKERHETSBEGRENSEDE OMRÅDER

Følg gjeldende restriksjoner. Slå av enheten i fly og i nærheten av medisinsk
utstyr, brennstoff, kjemikalier og sprengingsområder.

KVALIFISERT SERVICE

Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.

EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER

Bruk bare godkjent ekstrautstyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen
produkter som ikke er kompatible.

VANNTOLERANSE

Enheten tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.

Om enheten

Den trådløse enheten som blir beskrevet i denne veiledningen, er godkjent for bruk i
GSM 850-, 900-, 1800- og 1900- og UMTS 900- og 2100-nettverk. Ta kontakt med
tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om nettverk.

Når du bruker funksjonene i denne enheten, må du overholde alle lover og respektere lokale
skikker, andres personvern og lovmessige rettigheter, inklusiv opphavsrettigheter.

Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, musikk og annet innhold
kopieres, endres eller overføres.

Enheten støtter flere typer tilkobling. I likhet med datamaskiner kan enheten bli utsatt for
virus og annet skadelig innhold. Utvis forsiktighet med meldinger, tilkoblingsforespørsler,
surfing på Internett og nedlastinger. Installer og bruk bare tjenester og annen programvare
fra pålitelige kilder som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig program-
vare, for eksempel programmer som er Symbian Signed eller har bestått Java Verified™-

background image

7

S I K K E R H E T

testingen. Du bør vurdere å installere antivirusprogramvare og annen sikkerhetsprogramvare
på enheten og eventuelle tilkoblede datamaskiner.

Enheten kan ha forhåndsinstallerte bokmerker og koblinger til webområder som tilhører
tredjeparter. Du kan også få tilgang til andre områder som tilhører tredjeparter, via enheten.
Områder som tilhører tredjeparter, har ikke tilknytning til Nokia, og Nokia gir ikke sin
tilslutning til eller påtar seg noe ansvar for områdene. Hvis du velger å besøke slike områder,
bør du ta forholdsregler når det gjelder sikkerhet og innhold.

Advarsel: Enheten må være slått på når du skal bruke andre funksjoner enn
alarmklokken. Ikke slå på enheten når bruk av trådløse enheter kan forårsake
forstyrrelser eller fare.

Office-programmene støtter de vanligste funksjonene i Microsoft Word, PowerPoint og
Excel (Microsoft Office 2000, XP og 2003). Ikke alle filformater kan vises eller endres.

Husk å ta sikkerhetskopier eller en utskrift av all viktig informasjon som er lagret i enheten.

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert
sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.

Nettverkstjenester

Du trenger en tjeneste fra en leverandør av trådløse tjenester for å kunne bruke telefonen.
Mange av funksjonene krever spesifikke nettverksfunksjoner. Disse funksjonene er ikke
tilgjengelige i alle nettverk, og noen nettverk krever at du må inngå bestemte avtaler med
tjenesteleverandøren før du kan bruke nettverkstjenestene. Tjenesteleverandøren kan gi deg
informasjon og forklare hvilke priser som gjelder. Enkelte nettverk kan ha begrensninger som
påvirker hvordan du kan bruke nettverkstjenester. Det kan for eksempel være at enkelte
nettverk ikke støtter alle språkspesifikke tegn og tjenester.

Tjenesteleverandøren kan ha angitt at enkelte funksjoner skal være deaktivert eller ikke
aktivert i enheten. I slike tilfeller vises ikke funksjonene på menyen til enheten. Det kan også
hende at enheten har en spesiell konfigurering, f.eks. endringer i menynavn, menyrekkefølge
og ikoner. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Denne enheten støtter WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL) som kjører på TCP/IP-protokoller.
Enkelte funksjoner i denne enheten, for eksempel multimediemeldinger, surfing på websider
og e-post, krever nettverksstøtte for slik teknologi.

Ta ut batteriet

Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet.

background image

8

B r u k e r s t ø t t e