Nokia 6210 Navigator - Stell og vedlikehold

background image

Stell og vedlikehold

Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med
forsiktighet. Følgende råd hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde
mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, fjerner du
batteriet og lar enheten tørke helt før du setter det på plass igjen.

Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og
elektroniske komponentene kan bli ødelagt.

Ikke oppbevar telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden
på elektronisk utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte plastdeler.

Ikke oppbevar telefonen i kalde omgivelser. Når enheten oppnår normal temperatur
igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.

Ikke forsøk å åpne enheten på annen måte enn som beskrevet i denne håndboken.

Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige
kretskort og finmekanikk.

Ikke bruk sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten.

Ikke mal enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten
fungerer skikkelig.

Bruk en myk, ren og tørr klut til å rense linsene, for eksempel linser til kamera,
avstandssensor og lyssensor.

Bruk bare antennen som følger med, eller en annen godkjent antenne. Ikke-godkjente
antenner, modifiseringer eller annet ekstrautstyr kan ødelegge enheten, og kan medføre
brudd på bestemmelser om radioenheter.

Bruk ladere innendørs.

Ta alltid sikkerhetskopi av data du vil beholde, f.eks. kontakter og kalenderoppføringer.

Du kan tilbakestille enheten fra tid til annen for å oppnå optimal ytelse. Dette gjør du ved
å slå av enheten og ta ut batteriet.

Disse rådene gjelder både enheten, batteriet, laderen og alt ekstrautstyr. Hvis noen av
enhetene ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested for
å få utført service.

background image

78

Y t t e r l i g e r e s i k k e r h e t s i n f o r m a s j o n

Kassering

Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på produktet, emballasjen eller i
brukerhåndboken innebærer at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og
akkumulatorer ikke må kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for EU og
andre steder der det finnes et system for separat innsamling. Ikke kast disse
produktene som usortert, kommunalt avfall.

Ved å returnere produktene til innsamling er du med på å forhindre ukontrollert
kassering og fremme gjenbruk av materialressurser. Du finner mer detaljert
informasjon hos leverandøren, lokale avhendingsmyndigheter, nasjonale
produsentansvarsorganisasjoner eller din lokale Nokia-representant.
På www.nokia.com finner du produktets miljøerklæring og instruksjoner for
avhending av produktet for hvert enkelt land.