Nokia 6210 Navigator - Ytterligere sikkerhetsinformasjon

background image

Ytterligere sikkerhetsinformasjon

Små barn

Enheten og ekstrautstyret kan inneholde små deler. Oppbevar dem utilgjengelig for
små barn.

Driftsmiljø

Denne enheten overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk mot
øret, eller ved plassering minst 1,5 cm unna kroppen. Ved bruk av bæreveske, belteklips eller
holder for oppbevaring av telefonen på kroppen, bør ikke denne inneholde metall, og
produktet bør være minst ovennevnte avstand vekk fra kroppen. Denne enheten krever en
nettverkstilkobling med god kvalitet for å kunne sende datafiler eller meldinger. I enkelte
tilfeller kan overføringen av datafiler eller meldinger bli forsinket inntil det finnes en slik
tilkobling. Sørg for at ovennevnte avstandsinstruksjoner følges helt til overføringen er
fullført.

Deler av enheten er magnetisk. Metallmaterialer kan trekkes mot enheten. Plasser ikke
kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av enheten ettersom
informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.

Medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inkludert mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er
mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret
for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi, eller hvis du har
spørsmål. Slå av enheten i helsesentre hvis du ser oppslag som krever at du gjør det. Sykehus
eller helsesentre kan bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-energi.

Implantert medisinsk utstyr

Produsenter av medisinsk utstyr anbefaler at det alltid er minst 15,3 cm mellom en trådløs
enhet og det medisinske implantatet, for eksempel en pacemaker eller en hjertedefibrillator,

background image

79

Y t t e r l i g e r e s i k k e r h e t s i n f o r m a s j o n

slik at eventuelle forstyrrelser med det medisinske utstyret unngås. Personer som har slikt
utstyr, bør:

Alltid oppbevare den trådløse enheten mer enn 15,3 cm unna det medisinske utstyret når
den trådløse enheten er slått på.

Aldri bære den trådløse enheten i brystlommen.

Bruke øret på motsatt side av det medisinske utstyret for å få færrest mulig forstyrrelser.

Slå av den trådløse enheten umiddelbart hvis det er grunn til å mistenke at det
forekommer forstyrrelser.

Lese og følge instruksjonene fra produsenten av det implanterte medisinske utstyret.

Hvis du har spørsmål om bruk av den trådløse enheten din sammen med implantert
medisinsk utstyr, tar du kontakt med lege eller annet helsepersonell.

Høreapparater

Noen digitale trådløse enheter kan forstyrre enkelte høreapparater. Hvis det oppstår
forstyrrelser, bør du kontakte tjenesteleverandøren.

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke
tilstrekkelig skjermet, for eksempel elektronisk bensininnsprøytning, elektroniske
blokkeringsfrie bremsesystemer (ABS), elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll) og
kollisjonsputesystemer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du snakke med produsenten eller
forhandleren av kjøretøyet eller tilleggsutstyret.

Bare kvalifisert personell bør utføre service på enheten eller installere enheten i kjøretøy. Feil
installering eller service kan være farlig, og kan oppheve en eventuell garanti som gjelder for
enheten. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig montert i
kjøretøyet og fungerer som det skal. Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer,
må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller med ekstrautstyr. Når det
gjelder kjøretøy som er utstyrt med kollisjonspute, må du huske at kollisjonsputer blåses opp
med stor kraft. Plasser ikke gjenstander, verken fastmontert eller bærbart trådløst utstyr,
i området over kollisjonsputen eller i området der kollisjonsputen blåses opp. Hvis trådløst
utstyr i kjøretøy er feil installert og kollisjonsputen utløses, kan det føre til alvorlige skader.

Det er forbudt å bruke enheten om bord i fly. Slå av enheten før du går om bord i fly. Bruk av
trådløse teleenheter i fly kan være farlig for driften av flyet, kan forstyrre sendernettet og
kan være ulovlig.

Områder med eksplosjonsfare

Slå av enheten når du er på steder der det er fare for eksplosjon, og overhold alle skilter og
regler. Områder med eksplosjonsfare omfatter steder der du normalt vil bli bedt om å slå av
kjøretøyets motor. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan
resultere i personskade eller til og med tap av liv. Slå av enheten på bensinstasjoner, for
eksempel i nærheten av bensinpumpene. Overhold restriksjoner for bruk av radioutstyr

background image

80

Y t t e r l i g e r e s i k k e r h e t s i n f o r m a s j o n

i drivstoffdepoter, lagre og distribusjonsområder, kjemiske anlegg eller der det pågår
sprengning. Områder der det er fare for eksplosjon, er som regel, men ikke alltid, tydelig
merket. Det kan for eksempel være under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av
kjemikalier og områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn,
støv eller metallstøv. Du bør ta kontakt med produsenten av kjøretøy som bruker flytende
petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), for å avgjøre om denne enheten trygt kan
brukes i nærheten av kjøretøyet.

Nødsamtaler

Viktig: Denne enheten fungerer ved at den bruker radiosignaler, trådløse og faste
nettverk samt brukerprogrammerte funksjoner. Hvis enheten støtter taleanrop
over Internett (Internett-anrop), aktiverer du både Internett-anrop og
mobiltelefonen. Enheten vil forsøke å foreta nødanrop både via mobilnettverkene
og gjennom leverandøren av Internett-anropstjenesten hvis begge deler er
aktivert. Forbindelse kan ikke garanteres under alle forhold. Du bør aldri stole
utelukkende på trådløse enheter for viktige samtaler som medisinsk nødhjelp.

Slik ringer du nødnummeret:

1. Slå på enheten hvis den er slått av. Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke.

Avhengig av enheten er det mulig at du også må gjøre følgende:

Sett inn et SIM-kort hvis enheten bruker det.

Fjern bestemte anropsbegrensninger du har aktivert på enheten.

Endre profil fra frakoblet modus eller flymodus til en aktiv profil.

2. Trykk på avslutningstasten så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og

klargjøre enheten for samtaler.

3. Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg. Nødnumre varierer fra land

til land.

4. Trykk på ringetasten.

Når du ringer et nødnummer, må du oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig.
Den trådløse enheten kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på ulykkesstedet. Ikke
avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

Sertifiseringsinformasjon (SAR)

Denne mobilenheten oppfyller retningslinjene for radiobølgestråling.

Den trådløse enheten er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at
den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) som er
anbefalt i internasjonale retningslinjer. Retningslinjene ble utviklet av den uavhengige
vitenskapelige organisasjonen ICNIRP og inneholder sikkerhetsmarginer for å sikre at ingen
utsettes for fare, uansett alder og helse.

Retningslinjene for stråling i forbindelse med trådløse enheter benytter en måleenhet
kalt SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen angitt i de internasjonale

background image

81

Y t t e r l i g e r e s i k k e r h e t s i n f o r m a s j o n

ICNIRP-retningslinjene er 2,0 W/kg, fordelt på 10 gram vev. SAR-tester er utført ved bruk av
standard driftsposisjon når enhetsoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivå i alle
testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-nivået til enheten kan være under
maksimumsverdien, fordi enheten er utformet slik at den bare bruker den strømmen som er
nødvendig for å få kontakt med nettverket. Mengden varierer avhengig av en rekke faktorer,
for eksempel hvor nær du er en nettverksbasestasjon. Den høyeste SAR-verdien i henhold til
ICNIRP-retningslinjene for bruk av enheten ved øret, er 0,91 W/kg.

Bruk av forskjellig enhetstilbehør og ekstrautstyr kan resultere i forskjellige SAR-verdier. SAR-
verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav, testkrav og nettverksbånd.
Mer informasjon om SAR kan bli gjort tilgjengelig på produktinformasjonssiden på
www.nokia.com.

background image

82