Nokia 6210 Navigator - Användarhandbok för Nokia6210Navigator

background image

Användarhandbok för
Nokia 6210 Navigator

9207751

Utgåva 2 SV

background image

ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER
Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-367 står
i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga
relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Det finns en kopia av deklarationen om överensstämmelse
på www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, Visual Radio och Nokia Care är varukännetecken eller registrerade
varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation.
Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller
näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Mångfaldigande, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument
i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998–2008.
Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008.
Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of
Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and
noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the
MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use
in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be
implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and
commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Denna produkt är licensierad under MPEG4 Visual Patent Portfolio License (i) för personligt och
icke-kommersiellt bruk i samband med information som kodats av en konsument i enlighet med
MPEG4 Visual Standard för personligt och icke-kommersiellt bruk eller (ii) för användning i samband
med MPEG4-video tillhandahållen av en licenserad videoleverantör. Ingen licens beviljas eller
underförstås för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive användning för marknadsföring,
internt och kommersiellt bruk, kan erhållas från MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar
i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TILLÄMPLIG LAG SKALL VARKEN NOKIA ELLER DESS
LICENSGIVARE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT FÖR FÖRLUST AV INFORMATION
ELLER INKOMST ELLER SÄRSKILD, TILLFÄLLIG, FÖLJDSKADA, ELLER INDIREKT SKADA, OAVSETT ORSAKEN
TILL FÖRLUSTEN ELLER SKADAN.

0434

background image

INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT GÄLLER I BEFINTLIGT SKICK. FÖRUTOM VAD SOM STADGAS I
TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, GES INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER
UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, GARANTIER AVSEENDE PRODUKTENS
ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, VAD GÄLLER RIKTIGHET,
TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT. NOKIA FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ÄNDRA
DETTA DOKUMENT ELLER ÅTERKALLA DET UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE.

Tillgång till särskilda produkter och program samt tjänster för produkterna kan variera efter region.
Kontakta återförsäljaren om du vill ha mer detaljerad information och veta vilka språkalternativ som
finns tillgängliga.

Exportbestämmelser

Denna enhet kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk
i USA och andra länder. Spridning i strid mot lag är förbjuden.

FCC-/INDUSTRY CANADA-MEDDELANDE

Enheten kan ge upphov till TV- eller radiostörningar (t.ex. om du använder en telefon
i närheten av mottagningsutrustning). FCC/Industry Canada kan kräva att du upphör med
användningen av den aktuella telefonen om dessa störningar inte kan avhjälpas. Ta kontakt med den
lokala servicerepresentanten om du behöver information. Denna enhet uppfyller kraven i del 15 av FCC:s
regler. Användningen är tillåten under följande två förutsättningar: (1) enheten får inte ge upphov till
skadliga störningar och (2) enheten måste godta inkommande störningar, inklusive störningar som kan
leda till oönskad funktion. Alla ändringar och modifikationer som inte uttryckligen tillåts av Nokia kan
leda till att användarens rätt att använda utrustningen upphävs.

Tredjepartsprogrammen som levereras med enheten kan ha skapats av och ägas av personer eller företag
som inte är dotterbolag till Nokia eller till Nokia närstående bolag. Nokia äger inte upphovsrätten eller de
immateriella rättigheterna till dessa program från tredje part. Följaktligen ansvarar inte Nokia för någon
slutanvändarsupport eller för programmens funktionalitet, eller för informationen i programmen eller
i dessa material. Nokia lämnar inte någon garanti för tredjepartsprogrammen.

GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMMEN ACCEPTERAR DU ATT PROGRAMMEN LEVERERAS I BEFINTLIGT
SKICK UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, MED
UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TILLÄMPLIG LAG. VIDARE ACCEPTERAR DU ATT VARKEN NOKIA
ELLER DESS NÄRSTÅENDE BOLAG LÄMNAR NÅGRA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER, VARKEN
UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, GARANTIER
AVSEENDE ÄGANDERÄTT, ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT
ÄNDAMÅL, ELLER ATT PROGRAMMEN INTE UTGÖR INTRÅNG I TREDJE PARTS PATENT, UPPHOVSRÄTT,
VARUMÄRKEN ELLER ANDRA RÄTTIGHETER.

9207751 Utgåva 2 SV

background image

4